Download Games Software

Find Telephone Number (Free Download)ข้อตกลง การใช้โปรแกรมนี้

โปรแกรมนี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ : ช่วยอำนวยความสะดวกในการ

1. ค้นหารายละเอียดสาขา + พิมพ์จ่าหน้าซอง
2. ค้นหาชื่อพนักงาน + พิมพ์จ่าหน้าซอง
3. ค้นหาหน่วยงาน/รหัสหน่วยงาน + พิมพ์จ่าหน้าซอง

โปรแกรมนี้ได้พยายามจัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลหลาย ๆ ส่วนที่หาได้
แต่ไม่ได้รับประกันความถูกต้อง ท่านไม่สามารถใช้อ้างอิงในภายหลังได้ครับ
อย่างไรก็ตาม ก็หวังว่าข้อมูลนี้จะมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานให้ท่านบ้าง
ไม่มากก็น้อย
Download Free

Price : Free Download
Date : 06-01-2012
OS: Windows 2000/XP/Vista/7

Thanks you for comments.

Web Goodness----GTA VC Lan ---- GTA San Andreas --- Internet Cafe ---Watch Live TV